- +

Om oss

Opplæringskontoret for Byggfag blei etablert av EBA Vestenfjelske avdeling og godkjent av Fagopplæringsnemda i Sogn og Fjordane hausten 1993. Kontoret har i dag eit tett samarbeid med andre opplæringskontor innanfor Bygg- og Anlegg og vert kalla BYGGOPP, Opplæringskontor for Bygg - og Anleggsteknikk.

Vår hovudsatsing er blandt anna å kvalitetsikre at lærlingane får den opplæringa dei har rett på, pluss at vi fokuserar mykje på rekruttering til dei forskjellige faga innanfor Bygg- og Anlegg.

Vi er ei servicebedrift for medlemsbedriftene/lærlingane våre og har som hovudoppgåver:

Formidling:

 • Besøke vidaregåande skular i Fylket for å oppnå samarbeid.
 • Auke rekrutteringa.
 • Være behjelpleg ang utplassering av elevar til våre medlesmbedrifter.
 • Informere om fordelen med lærekontrakt i ei Byggopp bedrift.
 • Kunne hjelpe skulen med etterutdanning av lærarar.
 • Samarbeide med skulen om oppretting av nye klassar.
 • Samarbeide for å besøke ungdomsskular for å kunne auke rekrutteringa til byggenæringa.
 • Drive generellt rekrutterins arbeid
 • Samle inne søknader til lærlingar og formidle til bedriftene.
 • Undersøkje moglegheitene for lærlingar med tilrettelagt opplæring.
 • Halde kontakt med myndigheiter vedr. klasseoppsett.

Lærekontrakt:

 • Skrive lærekontrakt med lærling, levere/sende ut til bedrift for underskrift.
 • Sende underskrevet lærekontrakt til Fagopplæringsseksjonen, med nødvendig vitnemål og attestar om lærling/situasjon.
 • Søkje til fylket på vegne av lærlingar som treng ekstraordinært opplæring.
 • Sende godkjent lærekontrakt til bedrift og lærling. Kvar part skal ha ein original.

Oppfølging:

 • Arrangere oppstartkurs, med blant anna informasjon frå/rundt HMT, Arbeidstilsyne, brann, førstehjelp, opplæringsbok osv.
 • Utvikle, lage og levere ut opplæringsbok og lære lærlingen opp i bruken av den.
 • Arrangere samlingar fagvis og regionvis for læringane.
 • Delta på møter/samlingar for lærlingen ved behov.
 • Omplassere lærlingane til andre bedrifter for å oppfylle krava i læreplanen.
 • Ansvar for å kontrollere opplæringa.
 • Besøke lærlingane/bedriftene.
 • Skrive besøksrapport og passe på at læreplanen vert fylgt.
 • Passe på at det vert utført halvårssamtale mellom lærling og bedrifta
 • Løyse evnt. konfliktar og spørsmål frå bedrift/lærling ang. læresituasjonen.

Teori og kurs:

 • Melde lærlingen på nødvendig restteori, evnt. ikkje bestått fag frå vidaregåande skular.
 • Arrangere kurs/samlingar for lærlingen.
 • Til rette legge for kurs/samlingar for fagleg leiar i bedrift – instruktørkurs.

Fagprøva:

 • Melde lærlingen opp til fagprøve.

Byggopp er ledande innan
bygg – og anleggsteknikk
og bransjens naturlege val.