- +

Fagbrev på jobb Publisert: 15.04.2019 13:31

Ny ordning i 2018.

Fagbrev på jobb blei vedtatt i Stortinget 24. mai 2018. Det er ei ny ordning for å få fleire ufaglærte arbeidstakarar til å ta fag-/sveinebrev. Fagbrev på jobb er ein alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i arbeid. 

 

Er du medlemsbedrift hos BYGGOPP Sogn og Fjordane, ta kontakt med oss. Nedanfor finn du generell informasjon om ordninga.

Læretidas lengde

Samla krav til praksistid og opplæring før fag- eller svenneprøve skal ta utgangspunkt i lengda på lærefaget. For de fleste fagene vil det seie fire år i heltidsstilling. 

Opparbeidet praksis, videregående skolegang og eventuelt realkompetansevurdering kan gi reduksjon i læretiden, men læretida må være på minst ett år. Mer informasjon finner du i  forskrift til opplæringsloven § 3-56.

Forutsetninger for å benytte ordningen
  • Bedrifta som skal inngå kontrakt om fagbrev på jobb med en tilsett, må være godkjent som lærebedrift. Bedrifter og virksomheter som ikke har en slik godkjenning kan søke fylkeskommunen om godkjenning. (er du medlemsbedrift i BYGGOPP er du godkjend lærebedrift)
  • Kandidaten må ha fullført grunnskule eller tilsvarande.
  • Kandidaten må være i eit arbeidsforhold med minst 50 prosent stilling.
  • Kandidaten må ha minst ett år dokumentert praksis før inngåelse av kontrakt med arbeidsgivar. Deltidsstilling blir rekna om til heiltidsstilling. En stillingsbrøk på 80 prosent godkjennes som heiltid.

Lærebedrifta skal også lage en intern opplæringsplan for å sikre at alle kompetansemålene i læreplanen blir gjennomgått. 

Korleis komme i gang?

Dersom forutsetningane er på plass, kan godkjent lærebedrift og ansatt inngå  Avtale om fagbrev på jobb. Dokumentasjon på tidligere skolegang, praksis og arbeidsavtale må legges ved avtalen.

Kandidater for fagbrev på jobb kan søke om å bli realkompetansevurdert. Godkjent realkompetanse kan gi avkortning av kontraktstiden.  Kryss av i skjemaet for realkompetansevurdering.

Avtale om fagbrev på jobb, sendes Seksjon for fag- og yrkesopplæring i Fylkeskommunen via  e-dialog.

Teori i løpet av læretida

Alle kandidater med kontrakt om fagbrev på jobb, må for de fleste fag bestå en fem timers sentral gitt eksamen på Vg3-nivå før bedriften kan melde kandidaten opp til fag-/svenneprøve. Enkelte fag krever flere eksamenar. Dette gjelder nokre fag innan teknikk- og industriellproduksjon og elektro. Dette er den samme eksamen som praksiskandidater må bestå, før dei kan melde seg opp til fag-/svenneprøve.

Lærebedrifta har ansvar for opplæringa til nødvendig eksamen(er). Det er ikke krav om fellesfag for kandidatar for fagbrev på jobb.

Tilskot

Kandidater for fagbrev på jobb utløser basis 2 tilskot. Mer informasjon om tilskot finn du her.